CRYONITRIDE - "Innowacyjna obróbka cieplno-chemiczna narzędzi skrawających i do obróbki plastycznej"

Projekt E!9170, CRYONITRIDE realizowany w ramach inicjatywy Eureka („Innovative thermo-chemical treatment of forming, forging and cutting tools").

Projekt Eureka CRYONITRIDE realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, składające się z firmy PILSEN TOOLS (koordynator projektu), firmy Mototechnika Józef Zborowski Sp. J. (jeden z największych polskich producentów elementów układu kierowniczego i zawieszenia) oraz partnerów badawczych – prywatnego instytutu badawczego COMTES FHT i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu jest nowatorska kombinacja procesów regulowanego azotowania gazowego oraz obróbki cieplnej, stosowana do umacniania elementów wykonanych ze stali narzędziowych i konstrukcyjnych. Istotą opracowanej metody jest innowacyjne podeście do zagadnienia obróbki cieplno-chemicznej stali, odwracające stosowaną do tej pory sekwencję obróbki cieplnej i azotowania. W opracowanej technologii obróbka cieplna stosowana jest po procesach regulowanego azotowania gazowego, co pozwala na uzyskanie twardych dyfuzyjnych warstw azotowanych o wyższej grubości i odporności na zużycie przez tarcie, niż warstw dotychczas wytwarzanych w przemysłowych procesach azotowania. Odwrócenie sekwencji obróbki cieplnej i azotowania umożliwia zastosowanie wyższych temperatur azotowania, a tym samym skrócenie czasu procesu niezbędnego do wytworzenia warstwy o wymaganej finalnej grubości. Zwiększenie grubości warstwy odbywa się poprzez prowadzenie procesów hartowania i odpuszczania w atmosferach ochronnych i aktywnych. Jednocześnie zastosowanie w cyklu obróbki cieplnej dodatkowej operacji głębokiego wymrażania kriogenicznego pozwala na osiągniecie nie tylko wysokich właściwości eksploatacyjnej samej warstwy azotowanej, ale także podwyższonych właściwości rdzenia.

 

Zalety obróbki:

 • obniżenie kosztów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • skrócenie czasu azotowania niezbędnego do wytworzenia warstw o danej grubości,
 • zwiększenia twardości rdzenia w porównaniu z azotowaniem konwencjonalnym,
 • zwiększenie odporności na zużycia przez tarcie,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska gazów technologicznych.

 

Przykłady przewidywanych zastosowań:

 • wkładki matrycowe i matryce kuźnicze,
 • formy wtryskowe i inne części stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
 • narzędzia skrawające,
 • wielkogabarytowe koła zębate,
 • wysokoobciążone części maszyn narażone na zużycie przez tarcie i korozję.

 

Czytaj więcej: CRYONITRIDE - "Innowacyjna obróbka cieplno-chemiczna narzędzi skrawających i do obróbki plastycznej"

TAMPFLU - „Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego zawierającego termo-aktywne mikroproszki”

Projekt E!716, TAMPFLU realizowany w ramach inicjatywy Eureka („Thermo-chemical treatment of steels using fluidized bed with thermoactive micropowders”).

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii umacniania powierzchni narzędzi i/lub części maszyn typu nawęglająco-azotujących nową metodą obróbki cieplno-chemicznej w złożu fluidalnym zawierającym aktywne chemicznie mikroproszki. Technologie będące przedmiotem projektu łączą typowe cechy fluidalnej obróbki cieplnej z cechami statycznej obróbki cieplno-chemicznej w proszkach aktywnych chemicznie. Badania nad nowoczesnymi metodami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn są intensywnie prowadzone we wszystkich wysokorozwiniętych przemysłowo krajach. Spowodowane jest to rosnącymi wymaganiami dotyczącymi rozwiązań technicznych zapewniających wyższą trwałość wyrobów, bądź też możliwość stosowania wyższych obciążeń.

Założeniem projektu jest praktyczne zastosowanie opracowanych w niniejszym projekcie technologii realizowanych tym nowatorskim sposobem do umacniania powierzchni wyrobów stalowych a zwłaszcza części maszyn i narzędzi. W porównaniu do obecnie stosowanych tego typu obróbek zakłada się, że opracowane technologie będą konkurencyjne pod względem ekonomicznym. Do realizacji opracowanych technologii w odmianach do różnych części maszyn i narzędzi zakłada się opracowanie projektu technicznego adaptacji istniejących pieców fluidalnych oraz projektu pieców nowych.  

Czytaj więcej: TAMPFLU - „Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego...

“Development of Gear Drive-Trains Based on New Materials and Novel Gear Systems” , X-Gear

The overall goal of the X-GEAR project is to develop new materials and novel gear systems for gear trainsets and mechanical transmission systems. The main objective of X-GEAR is therefore to select and develop new materials and novel surface treatments for high performance gears. The following application-related advantages are expected: improved efficiency due to reduced tooth-related friction losses; increased component life, due to reduced operating temperatures under full load; no cooling systems required. The project will include the development of tools for a wider diffusion of the project results, implementing guidelines and best practices developed in the project and for the analysis of alternative technical solutions.

Czytaj więcej: “Development of Gear Drive-Trains Based on New Materials and Novel Gear Systems” , X-Gear

FORMINGTOOLS - Advanced Heat Treatment Processing and Surface Engineering of Forming Tools

 

Project is being solved by international consortium: Czech Republic (Ško-Tools; COMTES FHT; Konstrukční oceli a.s.) and Poland (Institute of Precision Mechanics, Warsaw).

 

The goal of this project is to achieve a considerable increase in die life in specific forming technologies, both through the suitable selection of materials and processing, and through optimization of die design and technological forming parameters. The selection of tool materials includes testing of selected modern materials and technologies and comparison of these with conventional ones. Surface processing and advanced lubricants will be tested and suitable tribological systems and wear-resistant tool surfaces will be achieved. In addition, the forming process parameters will be optimised.

Czytaj więcej: FORMINGTOOLS - Advanced Heat Treatment Processing and Surface Engineering of Forming Tools

„Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno–chemicznej narzędzi i części maszyn”

Projekt E! 4261, TECTECH realizowany w programie Eureka – Eurostars „Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno–chemicznej narzędzi i części maszyn” (Novel methods of heat treatment and thermo-chemical treatment of tools and machine parts)

Cel projektu:

Badania nad nowoczesnymi metodami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn są intensywnie prowadzone we wszystkich rozwiniętych przemysłowo krajach. Spowodowane jest to rosnącymi wymaganiami dotyczącymi rozwiązań technicznych zapewniających wyższą trwałość lub możliwość stosowania większych obciążeń dla narzędzi i części maszyn.

Podstawowym celem niniejszego projektu jest opracowanie i sprawdzenie w praktyce nowych technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn. Obróbki te poprawią odporność na zużycie przez tarcie wyrobów, przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokich pozostałych własności eksploatacyjnych, w szczególności wytrzymałości zmęczeniowej. Wynikowe właściwości materiałów przebadane będą zarówno metodami niszczącymi, jak i nieniszczącymi. Procesy, dzięki którym uzyskane zostaną najlepsze wyniki, wykorzystane zostaną do obróbki wybranych narzędzi i części maszyn. Obrobione narzędzia i części przetestowane zostaną pod kątem ich trwałości eksploatacyjnej.

Zadania przewidziane do realizacji przez IMP w ramach projektu polegają na przeprowadzaniu różnych wariantów procesów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej plastycznej na próbkach i eksperymentalnych narzędziach i częściach maszyn, badanych porównawczo przez IMP i pozostałych uczestników projektu.

Technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej-plastycznej

W projekcie przewidziano wypróbowanie i selektywne opracowanie i zaadaptowanie do celów projektu następujących procesów technologicznych, w tym także w rozwiązaniach lub zastosowaniach nowatorskich, należących do specjalności IMP i mających na celu zwiększenie dotychczas uzyskiwanych wydajności narzędzi i części maszyn, w tym zwłaszcza przedłużenie ich trwałości i przydatności do pracy w trudnych warunkach:

 • Hartowanie z chłodzeniem izotermicznym w gazie pod ciśnieniem lub w złożu fluidalnym,
 • Wymrażanie, obejmujące głębokie wymrażanie długookresowe,
 • Azotowanie z głębokim wymrażaniem długookresowym i/lub kulowaniem,
 • Azotoutlenianie z głębokim wymrażaniem długookresowym i/lub kulowaniem,
 • Chromowanie dyfuzyjne z głębokim wymrażaniem długookresowym i/lub kulowaniem.

Wymienione procesy technologiczne w połączeniu z właściwym doborem materiałów umożliwią osiągnięcie sukcesu realizowanego projektu.

Czytaj więcej: „Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno–chemicznej narzędzi i części maszyn”

Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

TEMAT projektu

Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie.

1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Cel bezpośredni Projektu:

Realizacja projektu badawczego w priorytetowym obszarze tematycznym POIG zgodnym z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, ukierunkowanym na opracowanie dla zakładów przemysłu lotniczego metody badań i aparatury do kontroli wiroprądami hartowanych indukcyjnie lotniczych kół zębatych Projekt skierowany jest do zakładów przemysłu lotniczego stowarzyszonych w tzw. "Dolinie Lotniczej", obejmującej obecnie 65 przedsiębiorstw i inne firmy kooperujące z terenu całego kraju.

Cele pośrednie:

  • Budowa wirotestu oraz stanowiska badawczo-konstrukcyjnego
  • Badania budowy strukturalnej, ocena naprężeń oraz wykrywanie wad hartowanych indukcyjnie kół zębatych
  • Badania korelacji wskazań sondy wirotestu z występującymi wadami
  • Opracowanie sond do wybranych kół zębatych i automatyzacja procesu kontrolno-pomiarowego
  • Demonstracja i badania walidacyjne prototypowego układu kontrolno-pomiarowego

 

Cele jakościowe:

 • Wsparcie rozwoju współpracy jednostek naukowo badawczych z sektorem przedsiębiorstw;
 • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • Ułatwienie transferu technologii z sektora nauki do gospodarki;
 • Rozwój działalności Wnioskodawcy i jego współpracy z przedsiębiorstwami;
 • Promocja idei równych szans.

Wartość projektu: 4 147 676,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 3 919 800,00 zł

Okres realizacji projektu: 04/2008 r. – 06/2013 r.

 

Kontakt:
Kierownik Zakładu
Dr inż. Tomasz Babul
Tel., Fax: (+48 22) 669 13 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Czytaj więcej: Opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych...